เกี่ยวกับเรา

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท (ชำระเต็ม)ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปโดยมีโรงงานที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 40 ไร่ ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ตามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)ที่หลากหลายทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร จัดเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และยังเล็งเห็นถึงการจัดการด้านระบบคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ลูกค้า จึงได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปออกมาสู่ตลาดอยู่เสมอ จนกระทั่งได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

คุณ พิบูลย์ อุดมสิทธิกุล ประธานกรรมการ บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการดูด ล้างและแยกกรวดทรายที่จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2520 ได้เกิดแนวคิดจากหลักการและเหตุผลที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนของภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคการก่อสร้างขยายตัวตามไปด้วย แต่งานก่อสร้างโดยทั่วไปยังใช้ระบบการก่อสร้างงานคอนกรีตแบบเทกับที่ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป น่าจะสนองความต้องการของตลาดและได้รับความนิยมอย่างมากในอนาคต

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ที่หลากหลายทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร จัดเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และยังเล็งเห็นถึงการการจัดการด้านระบบคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ลูกค้า จึงได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปออกมาสู่ตลาดอยู่เสมอ จนกระทั่งได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในธุรกิจ ได้แก่

บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด ประกอบธุรกิจดูดทราย ล้าง คัดแยก กรวดทราย เพื่อจัดจำหน่าย
บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด เพื่อ ออกแบบและติดตั้งระบบพื้นโพสเทนชั่น


โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์

” PCC : The Best Concrete Solutions “

นโยบายคุณภาพ ของบริษัท

“สร้างคนมีวินัย ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ”

โดยเน้นนโยบายคุณภาพในด้านต่างๆดังนี้

ด้านสินค้า
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมงานโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานหน่วยงานราชการ รวมถึงกระบวนการจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ด้านการบริการขนส่งและติดตั้ง
– มีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6, 10, 18ล้อ
– ติดตั้งด้วยรถบรรทุกและรถเครนของบริษัท
– การบริการอย่างรวดเร็ว
ประสิทธิภาพขององค์กร
– มีวิศวกร และโฟร์แมน สำหรับบริการด้านเทคนิค- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานตามหลักวิศวกรรม มีวิศวกร และโฟร์แมน สำหรับบริการด้านเทคนิค

– ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานตามหลักวิศวกรรม


นโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้กำหนดไว้ดังนี้

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปดังต่อไปนี้ เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง พื้นสำเร็จรูปแบบตัน เสาเข็ม คานสะพาน ท่อคอนกรีต รั้วสำเร็จรูปและ ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปี 2550ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รับรองถึง การเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีจริยะธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและสังคม

พัฒนาองค์กร
ปี 2527 29 สิงหาคม 2527 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด ขึ้น ณ จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ดูดทราย ล้างคัดแยก กรวดทราย เพื่อจัดจำหน่าย
ปี 2535 21 กรกฎาคม 2535 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ขึ้น ณ จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต
และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ที่ หลากหลายทั้ง สินค้า และ บริการ อย่างครบวงจรในภาคเหนือ
ปี 2536 เริ่มผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบ กลวง
ปี 2537 เริ่มผลิตท่อคอนกรีตอัดแรง รางระบายน้ำ และบ่อพักสำเร็จรูป
ปี 2539 เริ่มผลิตเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ตาม มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
It is true that it is sometimes easy to compose a pay for essay. It is true that it is easy to get paid for writing one. The real challenge comes in finding. If you have taken the initiative to compose your 29, if you go to school and study the manners of writing essays it is your good luck. With the various essays that you have written in your course of your missions are uploaded online, so if you truly want to earn money from this then go ahead and submit them as many websites as possible and begin earning money. However, do remember that there are particular rules and guidelines that you need to follow in write essay for me order to earn money writing a article.

bgcolor=”#e8edf4″>ปี 2540

เริ่มผลิตคานสะพาน และเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ปี 2544 ได้รับการ รับรองระบบภาพ ISO 9002:1994 การประกันคุณภาพในการผลิต
ปี 2545 เริ่ม ผลิตโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคาร รั้วสำเร็จรูป กำแพงกั้นดิน ถังบำบัดสำเร็จรูป แบบเฟอร์โรซีเมนต์ และพื้นสำเร็จรูปแบบตัน
ปี 2546 ได้รับการ รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ครอบคลุมทุกสินค้าและบริการ
ปี 2547 28 พฤษภาคม 2547 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีซีซี ออโต้เคลฟคอนกรีต จำกัด
ขึ้น ณ จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ- ผลิตท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ปี 2549 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 125 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
– เริ่มผลิตคอนกรีตมวลเบา
ปี 2551 ได้รับการรับรองระบบบริหารแรงงานตามมาตรฐาน มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ขั้นพัฒนา
ปี 2556 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2013 ระดับที่ 3  มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry Level 3)
ปี 2558 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
Contact Us
PCM Metal Works Co.,Ltd.

Sales Office:
292/1 Chiangmai - Lampang, Patan, Muang, Chiangmai 50300
Telephone: 053-872-378 Fax: 053-412-339

Factory:
263/1 Moo 10, Mae faek, San sai, Chiangmai 50290 Telephone: 053-849-435-8 Fax: 053-849-439

Pick-up point :
1. 263/1 Moo 10, Mae faek, San sai, Chiangmai 50290 Telephone: 053-849-435-8 Fax: 053-849-439
2. 48 Moo 3 Fa Ham, Mueang ,Chiang Mai 50300 Telephone: 053-240-200

Email: pcm@pcc-concrete.co.th
Links
  • PCC Post-tension co.,Ltd.
  • PRC Technology Co.,Ltd
Downloads
  • PCC Journal
  • PRC Installation Guide
Download the App